e-ISSN 1693-6086       print ISSN 1693-167X

Author Details

Tahara, Tasrifin, Antropologi, Universitas Hasanuddin, Indonesia